"અમદાવાદ અને બનાસકાંઠામાં 2 દિવસ ભારે વરસાદની આગાહી: સ્કાયમેટની પ્રક્ષેપ"

સ્કાયમેટનું અગ્રગણ્ય મોસમી સેવા માટે આગાહી આપ્યું છે કે, ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની આગાહી, વિશેષકર ઉત્તર ગુજરાતમાં આવશે

2 દિવસની પ્રક્ષેપમાં, અમદાવાદ અને બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ભારે વરસાદ આવશે

સાથેના જિલ્લામાં સાબરકાંઠા અને મહેસાણા પણ ભારે વરસાદની પ્રક્ષેપ અનુમાનિત છે

આ આગાહી ગુજરાતમાં મોનસૂનની પ્રારંભિક આવત નો સૂચનાર છે, જે એક અવકાશ પછી આવ્યો છે

ભારે વરસાદને અપવાદી સ્થાનો શમાવવાના અવકાશની જમીનો આવશે, અને શહેરોમાં સમર્થન આપવાનો દુઆવો છે

આ વરસાદ કચ્છ, બનાસકાંઠા, મહેસાણા, પાલનપુર, ગાંધીનગર, સુરેન્દ્રનગર, અમદાવાદ, રાજકોટ, અને ભરૂચ જેવા શહેરોમાં મહેસૂલ આપી શકે છે

આગામી દિવસોમાં, સંતુલને રાખવા અનેવરસાદની દિશામાં પ્રયાસો કરવાનો સૂચનો છે

આ વરસાદથી જલસ્રોતોમાં ફેરફાર અને શિયાળાઓમાં આમદાનું મળશે અને શાકભાજીને પોષણ મળશે

મોકલેલી આગાહી મોકલેલી વિગતો અને વધુની જાણકારી માટે લોકોને મોસમી સેવાની સૂચનાઓને અપડેટ રાખવી અને આવશ્યક સતર્કતા અપાવવી આવે છે

મોનસૂનનો પ્રારંભ ગુજરાતને ખેડૂતી અને સમગ્ર જળસરોવરોની આવશ્યકતા પૂર્ણ કરવાનો સાધે છે