આ ફાર્મા કર્મચારી વિકસાવે છે આપની પેશે છોડીને, વારંવાર પાસ્તા સ્ટોલ ચલાવે છે

– ધ્રુવી પંચાલે આફમદાબાદ યુનિવર્સિટી ગેટ નજીક એક સડક પર ખોરાકની સ્ટોલ ખોલ્યો છે.

– તે પ્રતિવારના શનિવાર અને રવિવારે પાસ્તા અને મેકેરોની ખોરાક સર્વ કરે છે.

– સપ્તાહના અન્ય દિવસો પર તે આપનો ખુદનો પાસ્તા સ્ટોલ ચલાવે છે.

– ભારતમાંના સ્ટ્રીટ ફૂડ સ્ટોલ્સ અબ ફરકીની ચીજો સાથે ભરપુર છે, અને આપ જે પણ ખોવું માંગો છો, તે તમે આપના આગામી ફૂડ સ્ટોલ પર મળી શકો છો.

– મોવી રોજગારે બદલીને, આ ગુજરાતી છોકરી ધ્રુવી પંચાલે આપની ખોરાકની પાસ્તા સ્ટોલને અહમદાબાદના સ્ટ્રીટ્સ પર લઈ આવ્યો છે.

– ધ્રુવી પંચાલે આપની ફાડ્યુલર પાસ્તા અને મેકેરોની વ્યાપારની શરૂઆત 6:30 વાગ્યે કરી છે અને 11 વાગ્યે સંજની મેળવી દીધી છે.

– તેમનો પ્રેમ ખોરાક બનાવવાનો તાલીમ આપતાં, તે આફમદાબાદના રોજગાર સાથે આપનો ખુદનો બિઝનેસ ચાલવું પસંદ કર્યો છે.

– આપને આત્મવિશ્વાસ અને ઉદ્દેશ મળ્યો છે કે ધ્રુવીની આ ઉદ્યામશીલતા આપને પ્રેરણા આપે છે.