ભારતની પડખે આવ્યું અમેરિકા, કેનેડાના આરોપને લઈને વ્યક્ત કરી ચિંતા, ક્હ્યું ઘટનાની યોગ્ય તપાસ કરે

[કેનેડાના આરોપને ભારતે સંપૂર્ણપણે નકારી કાઢ્યા હતા]

કેનેડાના પ્રધાન મંત્રીને આરોપની બેસ છે, ભારત સરકાર મોકલ્યો છે કે તે આધારભૂત છે.

અમેરિકાનો ભારત પરનો સંદેશ - આરોપોથી તે ખુબ જ ચિંતિત છે.

ભારત અને કેનેડાના સંબંધમાં વાદ-વિવાદ - આરોપથી પ્રસ્તુત છે.

કેનેડાના PM જસ્ટિન ટુડોએ ભારત પર કર્યો આરોપ - તેમણે શું કહ્યું?

કેનેડા આ ઘટનાની યોગ્ય તપાસ કરે છે.

કેનેડાનું આરોપ આધારભૂત છે અને તેમણે તપાસમાં સહયોગની પણ માગ કરી છે.

[અમેરિકાનો સંદેશ - ચિંતાનો વ્યક્તિગત પ્રકટણ]

[કેનેડાના આરોપનો સરકારે કર્યો આધારભૂત છે]