ગુજરાતના વન્યજીવ સંરક્ષણ સેન્ચુએરી માટે અલ્પ ધન આવનું: CAG

ગુજરાતમાં વન્યજન્ય સેંક્ચુઆરીઓની રક્ષણ માટે આપેલા ધનની રકમ માંડવામાં આવ્યી છે.

– 2016-21 માં સંરક્ષણ, સંરક્ષણ, અને સંચાલન માટે આપેલા ધનની રકમ, વન વિભાગને આપેલા ધનની મોટા રકમની 11 થી 21 ટકા છે.

કેસિઝુ દીવસ્વરૂપે દ્રષ્ટાંતમાં "રાજ્ય-વિશેષ વન" ની અભાવની કમીની મુદ્દતને સંકેત આપી

– તેમના અનુસરણમાં, રાજ્યને સંરક્ષણ અને પર્યાવરણ વિભાગની દ્વિપક્ષીય સુરક્ષા પોલીસી તૈયાર કરવાનો હક્ક ન છે.

વન્યજન્ય પ્રાણીઓની સંરક્ષણ અને સંચાલન માટેની યોજનાનો અમલ અનુસરણ કરવાનું પ્રમુખ અને રાષ્ટ્રીય વનસંચાલકની કચેરી (PCCF)

અને વન બલ મુખ્ય મંત્રી (HOFF) પર આપેલી રકમનો કોઈ દરેક વિચાર ન થતો છે. આ યોજનામાં પ્રાથમિક રકનો કરવો

– સંરક્ષણ, અને સંચાલનની ભરપૂર રકમનો ખર્ચ કરવો અને તેમની મોટી ભાગોમાં 13.71 ટકાનો છે. ત્યાંથી, અન્ય યોજનાઓ અને પ્રવૃત્તિઓ માટે છે.

સન્કલ્પિત વનસંચાલન માટેની નાનીનોં સ્વરુપેનો ગુજરાતની 28 સંરક્ષિત પ્રદેશો (પીએ) છે,

જેમણાં ચાર નેશનલ પાર્ક્સ, એક સંરક્ષણ આવરણ, અને 23 વન્યજન્ય સેંક્ચુઆરીઓ શામેલ છે.

– પીએની મોટી રકમનો ભાગ વન જમીનનો છે, અને બાકી મહેમાન્ય બિનમહેમાન્ય પાર્ક્સ મુખ્યરૂપે કચ્છ રણ આવાસ માં શામેલ છે.