[મહિલા આરક્ષણ બિલ પર રાજ્યસભામાં હોઈ રહ્યો હોબાળો]

– દલિત અને પછાત જાતિની મહિલાઓને સમાન તકો નથી, કહ્યો ખડગે.

– વડાપ્રધાન મોદીનું ભાષણ પર વિપક્ષ નેતાઓનું પ્રતિપક્ષ.

– રાષ્ટ્રપતિ કોણ છે? સીતારમણે પૂછ્યું.

– મહિલા આરક્ષણ બિલ પર શાસકોનો વચ્ચાળો આરંભ.

– દલિત અને પછાત જાતિની મહિલાઓને અધિકાર આપવામાં આવ્યો નથી.

– રાજ્યસભામાં મહિલા આરક્ષણ બિલ પર ચર્ચાઓ થઇ રહ્યી છે.

– મહિલા આરક્ષણ બિલનો આદિવાસી સમાજમાંથી આવવો છે.

– રાજ્યસભામાં મહિલા આરક્ષણ બિલ પર ચર્ચા અત્યંત ગરમ.

– મહિલા આરક્ષણ બિલનો મંજૂરી મળ્યો નથી.

– સરકાર અને વિપક્ષનો સ્થિતિ પર વચ્ચાળો. [મહિલા આરક્ષણબિલ પર ચર્ચા રાજ્યસભામાં થઇ રહ્યો ગરમ હોબાળો]