"વિશ્વાસાકંક્ષ પ્રધાન મંત્રી મોદીની જન્મદિવસ પહેલાં આ સુન્દર રિવર ક્રુઝ રેસ્ટોરન્ટમાં મહોત્સવ! સ્પેશિયલ મોમેન્ટ્સ, અને વધુ..."

– 🎉 પ્રધાન મંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનું જન્મદિવસ આવ્યો છે અને આગમી દિવસે છે.

– 🏢 આખાર રિવર ક્રુઝ રેસ્ટોરન્ટ આપણે દેશમાં એવો એકમાત્ર રિવર ક્રુઝ રેસ્ટોરન્ટ છે.

– 🍽️ રેસ્તોરન્ટમાં પ્રધાન મંત્રીના સપનાનો એક વિશેષ ભોજ બચ્ચો માટે આયોજિત થયો.

– 🚢 આખાર રિવર ક્રુઝ એ સુરક્ષા અને સુરક્ષાના ઉપકરણોથી યોજના કર્યો છે અને મોદીએ જુલાઇમાં પ્રોજેક્ટનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે.

– 🏥 'સેવા પખવાડા'ની શરૂઆત પ્રધાન મંત્રીના જન્મદિવસ સાથે થયેલી છે અને આયોજનો માનવ આરોગ્ય અને પરિવાર સલામતી (MoHFW)ની 'આયુષ્માન ભવ' પ્રચાલનું એક ભાગ છે.

💼 'પીએમ વિશ્વકર્મા કૌશલ સમ્માન યોજના' પ્રધાન મંત્રી વિશ્વકર્મા કૌશલ સમ્માન યોજનાનું શ્રેષ્ઠ કળાકારો,

શ્રેષ્ઠ કારિગરો અને લઘુ વ્યાપારીઓને વિત્તીય સહાય અને કેપિટલ સપોર્ટ પ્રદાન કરવા માટે છે.

– 💰 પીએમ વિશ્વકર્મા યોજનાની અમલમાં ભારત સરકારે આકર્ષણ દાખલ કર્યો છે અને તેમની અંતરગત માન્યતાનો બજેટ રૂ. 13,000 કરોડ છે.

– 📜 પીએમ વિશ્વકર્મા યોજના ફિનાન્સ મિનિસ્ટર નિર્મલા સીતારમણ દ્વારા ઘોષણા મેળવ્યો હતો અને આની પૂર્ણ નામ 'પીએમ વિશ્વકર્મા કૌશલ સમ્માન યોજના' છે.