ગુજરાતના IT સેક્ટરને આઈ-પોકાલિપ્સ: મશીનોનો ઉત્થાન મુકાબલો! તમારી નોકરી સુરક્ષિત છે કે નહીં?

– મહેસાણા અને યુરોપીય કંપનીઓ દ્વારા ડિજિટલાઈઝેશન પ્રોઝેક્ટ્સ માટેનું વધુ બજેટ કમાણું તથા આઇટી કંપનીઓને પ્રદેશમાં કારોબાર ઘટાડી છે.

– આર્ટિફિશ્િયલ ઇન્ટેલીજન્સ (AI), ઑટોમેશન અને ઇન્ટરનેટ ઓફ થિંગ્સ (IoT) જેવી આધુનિક તંત્રજ્ઞાન તંત્રો વડે આઈટી સેવાઓ પર મોકલવી રહ્યો છે.

– ગુજરાતના આઈટી સેક્ટરનું મોટું ભાગ SME એન્ટિટીઓ દ્વારા આધારિત છે જે મુખ્યત્વે આઉટસોર્સિંગ વ્યવસાય પર આધાર રાખે છે.

– મહેસાણા અને યુરોપીય કંપનીઓ દ્વારા વધુ ડિજિટલ પ્રોઝેક્ટ્સ માટેનું બજેટ કમાણું તથા આવક પેડી રહ્યો છે.

– આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલીજન્સ (AI) તંત્રજ્ઞાનનું આગમન આવક બઢાવ્યો છે અને આટોમેશન ટૂલ્સ માટે કોડિંગ, કન્ટેન્ટ રચના અને ડિઝાઇન જેવી કામો કરી શકે છે.

– આઇટી ફર્મ્સ માટે જનરેટિવ AI ટૂલ્સ સફલતાપૂર્ણ પ્રોજેક્ટ્સ અને વેબસાઇટ્સ તૈયાર કરી શકે છે અને વધુમાં વધુ 1% ખર્ચ પર નોંધ કરી શકે છે.

– તાકલીફો પરથી 70% કંપનીઓ મુકાબલો થવો પડે છે જે વધુ સેવાઓ પ્રદાન ન કરી રહ્યા છે અને કેટલાક ગ્રાહકો પ્રોઝેક્ટ્સ સ્થગિત કરી રહ્યા છે.

– આઈટી સેક્ટરમાં કર્મચારી ખર્ચો વધી રહ્યો છે જે કંપનીઓનો રાજીનું છે અને આવક સ્ટ્રિમ્સ પર અસર મૂક્યો છે.

– તંત્રજ્ઞાનમાં તેજીથી વૃદ્ધિ પામેલી છે અને તાંત્રિક આધારિત કંપનીઓ માટે વધુ મહત્વપૂર્ણ છે.

– મેળવવામાં આવેલી વિદ્યાર્થીઓને AI ટૂલ્સનો પ્રાવીણ્યનો સર્ટિફિકેટ આપવામાં આવ્યો છે.

– આઈટી સેક્ટરની ગતિવિધિ અંતરરાષ્ટ્રીય કામ્યકીની પાછો છે અને પ્રદર્શન મુકાબલા કરતાં બિઝનેસ લોસીઝ કરી રહ્યા છે.

– ટેકનોલોજીની ચર્ચા અને નવા તકનીકીના પ્રશાસન દ્વારા તમે મૂકશો છો અને તમારી સેવાઓને વધુ સુધારવી છી.