"રાજકોટમાં અદ્ભુત બદલાવ! પાવરફુલ બસોની પ્રવૃત્તિ, મોટરબાઇકની પરિપત્તિથી સાક્ષર! 🚌🌿"

– રાજકોટમાં પબ્લિક પરિવહનનું પ્રમુખ સાધન પહેલા આઉટોરિક્શો અથવા છકડાઓ હતું, પછી આ બસો સૌથી મોટા પ્રયાસો પછી વ્રીત કરવામાં આવ્યો છે.

– રાજકોટના પબ્લિક બસ સેવામાં ઇલેક્ટ્રિક બસોની ભાગેની સંખ્યા 75% થઈ ગયી છે, આવી સૌથી મોટી સારવાર છે.

– આ બસો ઇલેક્ટ્રિક સ્વિચગિયાર ઇન્જિન, એર કન્ડિશન કેબિન સાથે રાજકોટ મેસ ટ્રાન્સપોર્ટ સર્વિસ (RMTS) ના ડીઝલ ચલતી બસોથી પ્રમુખ રીતે અલગ છે.

– RMTS દ્વારા સંચાલિત બસો બસ રેપિડ ટ્રાન્ઝિટ સિસ્ટમ (BRTS) ટ્રેક પર ચાલવામાં આવે છે અને બસોમાં સીસીટીવી કેમેરાઓ છે જે ડ્રાઈવરને માસિકર્યા પરિવહનની ગતિ દર્શાવે છે.

– RRL સંચાલન વહીવટમાં તમામ ડીઝલ-પવર્ડ બસોની સંચાલન વહીવટમાં ઈ-બસો અને CNG બસો માટે પ્રદેશમાં ઈન્ડો છે. બસ સંખ્યાનું પણ વધશે અને સેવાનું પરિધાન સારી બનાવવામાં આવશે.

– શ્રી મારુતિ ટ્રેવલ્સ દ્વારા RMTS બસોનો પ્રદાન જમીન પર છે અને અહીંથી પીએમઆઈ ઇલેક્ટ્રો દ્વારા BRTS સર્વિસ ચાલવામાં આવતી છે.

– ઈ-બસોનું પ્રતિત્વ ઈ-બસો માટે તીન સ્થાનિક બસોનું પ્રતિત્વ છે.

– રાજકોટના પબ્લિક બસ સેવા રાજકોટના છોડણપુર આવા છતા ગામોમાં પણ સેવા આપે છે.

– ૨૦૧૮ માં નું ઓક્સફોર્ડ ઇકોનોમિક્સ રિપોર્ટના આકડાઓ મુજબ, રાજકોટ દુનિયાના 10 સર્વત્ર વધુ વિકસાશી શહેરોમાં એક છે.

– દિવસભર ૨૮,૦૦૦ લોકો શહેરની બસોમાં સવારી કરે છે, અને દિવસભર ૨૫,૦૦૦ લોકો BRTS બસોમાં સવારી કરે છે.

– GSRTC બસોથી પહેલા શહેરમાં કોઈ સરકારી પબ્લિક પરિવહન ઉપલબ્ધ ન હતી, અને ત્યારે પ્રદુષણની સમસ્યા થઈ હતી.

– RMC દ્વારા રાજ સિટી બસ સર્વિસ માટે નોંધણીકરણ આપવામાં આવ્યો હતો અને પ્રાઇવેટ ફર્મ આવની બસો, ડ્રાઇવર્સ, અને રમેલા મુદ્દોનું પ્રદાન આપવામાં આવ્યું હતું.