ગુજરાત સાયન્ટિસ્ટ દ્વારા માર્સ પર 20 નવાં ગલી સાઇટ્સ મળ્યા: પ્રેમિયમ ડિસ્કવરી!

– આઇઆઈટી ગાંધીનગરમાં એક ડૉક્ટરલ અધ્યયન, ભૌતિક સંશોધન પ્રયોગશાળાના (પીઆરએલ) એક વૈજ્ઞાનિ દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે.

– મંગળ પર 20 નવા સ્થાનો મળ્યા છે જ્યારે ગલીઓ અને મોમકોણ ની જમીન પર ડિબ્રિસ-ફ્લો ડિપોઝિટ મળ્યો છે.

– આ અધ્યયનનો લક્ષ્ય આ રૂપરેખિત કરવો છે અને તે સંદર્ભે જ વડું પ્રકારનું પાણીમાં પ્રત્યેકણી નું યોગદાન કરી શકે છે.

– ગલીઓ ભૂગોળિક મુદ્દાઓ છે જ્યારે પાણી અથવા ઘણી માટેનો સંવેદનશીલ ગતિનો પરિણામ છે.

– ડોક્ટરલ રિસર્ચ દ્વારા મળેલો માહિતી મહીનો પર પાણીનો રૂપમાં હતો અને આ ગલીઓનું પ્રમુખ કારણ હતો.

– આ રિસર્ચની મદદથી 20 નવા ગલી સ્થળોનું ખગોળ રૂપમાં અનાવણું ગણી શક્યું છે, જે પહેલી વખતે અહીંથી ન જાતું હતુ.

– આ 20 સ્થળો મંગળના મધ્ય અક્ષાંશોમાં છે અને જે ધરતી પર મળેલી ડિબ્રિસ ફ્લોનો રૂપ જતું છે.

– ડિબ્રિસ ફ્લો એ પ્રાકૃતિક નદીની તરફ જ પ્રવૃત્તિનું મોટું પરિસરનું પરિણામ છે, જે ગુરુત્વાકર્ષણ દ્વારા થયું છે, સામાન્ય જેવી મહાન પસારોનો પરિણામ છે.

– આ અધ્યયનમાં દરેક ગલી સ્થિતિઓનું વૈશ્વિક આકારાત્મક વિશ્લેષણ માર્ગદર્શન છે અને ડિબ્રિસ-ફ્લો ડિપોઝિટની મોર્ફોલોજિક સ્વરૂપોને સંતુલિત કરવામાં આવ્યો છે.

– આ 20 સ્થળો મંગળના મધ્ય અક્ષાંશોમાં વ્યાપ્ત છે અને ધરતી પર જે મળેલી ડિબ્રિસ-ફ્લો સાક્ષરોનું રૂપ જોવા મળ્યો છે.

– આ પણ મળ્યો છે કે પાણી દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલું છે અને તે મંગળ પર આખરો થી કેટલાક મિલિયન વર્ષોમાં આપેલું હોઈ શક્યું છે.

– આ રિસર્ચ નું અભિપ્રેતંડન છે કે પાણી માત્ર જ થયો હતો, અને અન્ય કારણો પણ સંકેત આપે છે, પરંતુ પ્રવૃત્તિ પસારાનું યોગદાન છોડ્યો નથી.