ધમાલ મોડાસા ટ્રેક્ટર ચોરી વિડીયો: ચોરીનો પ્રયાસ અચૂક બન્યો, વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ!

– ગુજરાતના મોડાસામાં એક માણસે ટ્રેક્ટર ચોરીનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

– ચોરીને ટ્રેક્ટર ચલાવવાની કોશિશ કરતી વખતે ટ્રેક્ટરે ચોરને પાછા જતાં તેમની પાછલી ઓટલી.

– ચોરીને ટ્રેક્ટર ચલાવવાની પ્રયાસમાં સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ વિડીયો મળ્યો છે.

– ચોરીને ટ્રેક્ટર ચલાવવામાં કેટલીક સમય લાગ્યો પછી, ટ્રેક્ટર અચાનક ચાલવા લાગ્યો છે.

– મસ્ટર ટ્રેક્ટરના એક મોટા ટાયર ચોર પર ઓટલી જતો છે, પરંતુ તે ચોરીને ઉદ્યમ દેતો નથી.

– ચોરી ટ્રેક્ટર પર ચઢ્યો છે અને પછી તે ટ્રેક્ટર સાથે જલવું ને કર્યો છે.

– ટ્રેક્ટર ચોરીની રિપોર્ટ કરવામાં આવ્યો છે, પરંતુ ચોરી ટ્રેક્ટરનું 400 કિલોમીટર દૂર મળ્યું છે.

– એક આધિકારી માં કહ્યું છે કે ચોર હજુરેથી છે, અને તેમ વચ્ચેની પ્રયાસો ચાલુ છે.