[મહિલા અનામત બીલ: બિજેપી-કોંગ્રેસ પાર્ટીઓ પહેલેથી તૈયાર છે, લટકાનું કારણ છે આ લોકો]

મોદી સરકારે 27 વર્ષથી અટવાયેલું મહિલા અનામત બીલ મંજૂરી આપ્યો છે.

લોકસભામાં મહિલા સાંસદોની સંખ્યા 15 ટકાથી ઓછી છે, જ્યારે ઘણી રાજ્યોની વિધાનસભાઓમાં તેમનું પ્રતિનિધિત્વ 10 ટકાથી ઓછું છે.

2010માં યુપીએ સરકાર દરમિયાન મહિલા અનામત બિલને પસાર કરાવવાનો સંયુક્ત પ્રયાસ થયો હતો.

બિજેપી અને કોંગ્રેસે હંમેશા મહિલા અનામત બિલને સમર્થન આપ્યો છે.

લોકસભામાં બિલનું પસાર કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ તે લોકસભામાં અટકી ગયો.

મહિલા અનામત બિલ પસાર થતાં મહિલાઓની સંખ્યા વધશે.

કેન્દ્રીય કેબિનેટે મહિલા અનામત બિલને મંજૂરી આપી છે.

લોકસભામાં બિલ પસાર કરવાની મંજૂરી આપી ગયો હતો, પરંતુ તે લોકસભામાં અટકી ગયો.

2010માં આ બિલને પસાર કરવાનો સંયુક્ત પ્રયાસ થયો હતો.

બિજેપી અને કોંગ્રેસે હંમેશા આ બિલને સમર્થન આપ્યો છે.

લોકસભામાં મહિલા સાંસદોની સંખ્યા 15 ટકાથી ઓછી છે, જ્યારે ઘણી રાજ્યોની વિધાનસભાઓમાં તેમનું પ્રતિનિધિત્વ 10 ટકાથી ઓછું છે.